پروتئین ایرانیان

عرضه عمده و جزئی گوشت گوسفند، گاو و گوساله (شقه، راسته ،سردست و ... )

شقه

شقه

گردن

گردن

ماهیچه

ماهیچه

سردست

سردست

ران

ران

دنبه

دنبه

راسته

راسته

فیله

فیله

قلوه گاه

قلوه گاه

دنده

دنده

سر دست

سر دست

گوشت منجمد

گوشت منجمد

فروش عمده و جزئی مرغ (کامل ، سینه، ران، کتف و بال ، فیله)

مرغ کامل

مرغ کامل

کتف و بال

کتف و بال

پای مرغ

پای مرغ

ساق

ساق

ران

ران

فیله

فیله

سینه

سینه

شنیتسل

شنیتسل

فروش عمده و جزئی انواع ماهی

ماهی تیلاپیا

ماهی تیلاپیا

ماهی شوریده

ماهی شوریده

ماهی سنگسر

ماهی سنگسر

ماهی قزل آلا

ماهی قزل آلا

ماهی شیر

ماهی شیر