پروتئین ایرانیان

شقه

شقه

سر دست

سر دست

سردست

سردست

دنده

دنده

ران

ران

گردن

گردن

راسته

راسته

قلوه گاه

قلوه گاه

دنبه

دنبه

ماهیچه

ماهیچه

فیله

فیله

گوشت منجمد

گوشت منجمد

ران

ران

فیله

فیله

پای مرغ

پای مرغ

سینه

سینه

کتف و بال

کتف و بال

شنیتسل

شنیتسل

مرغ کامل

مرغ کامل

ساق

ساق

گردن

گردن

ماهی تیلاپیا

ماهی تیلاپیا

ماهی شوریده

ماهی شوریده

ماهی سنگسر

ماهی سنگسر

ماهی قزل آلا

ماهی قزل آلا

ماهی شیر

ماهی شیر